مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی

تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب، گوشت و مرغ بسته بندی

همبرگر سوسیس کالباس کباب گوشت سفید گوشت سفید

انواع بسته بندی گوشت قرمز

گوشت چرخ کرده گوساله

هربسته 400 گرم
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده انواع گوشت چرخ کرده گوساله در استان فارس و جنوب کشور

دمای نگهداری 18-

مدت نگهداری 3 ماه