مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی

تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب، گوشت و مرغ بسته بندی

همبرگر سوسیس کالباس کباب گوشت سفید گوشت سفید

انواع سوسیس

سوسیس کوکتل انگشتی

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس کوکتل انگشتی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 55%، روغن مایع خوراکی، آرد گندم، گلوتن گندم، نشاسته گندم، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 244 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 22 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : ----

 

سوسیس آلمانی

گوشت قرمز 40%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس آلمانی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 40%، روغن مایع خوراکی،آرد گندم، نشاسته گندم،سویا، گلوتن گندم ، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 250 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 23 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 10 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 9 میزان : ----

 

سوسیس کوکتل

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده انواع سوسیس کوکتل
ترکیبات : گوشت گوساله 55%، روغن مایع خوراکی، آرد گندم، گلوتن گندم، نشاسته گندم، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 244 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 22 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : ----

 

سوسیس کوکتل ویژه

(ممتاز)
گوشت قرمز 70%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس کوکتل ویژه در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله70%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 230 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : ----

 

سوسیس کوکتل مرغ

گوشت مرغ 70%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس کوکتل مرغ در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت ران و سینه مرغ 70%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم،آرد گندم، نمک خوراکی ،ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 250 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 15/5 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : ----

 

سوسیس کوکتل بسته بندی

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس کوکتل بسته بندی در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات:گوشت قرمز 55% ، روغن مایع خوراکی ، آرد گندم ، گلوتن پروتئین گندم ، ادویه جات نمک تصفیه شده خوراکی ، افزودنی های مجاز

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 244 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 24 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : ----

 

سوسیس کراکف پنیری

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس کراکف پنیری در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 55%، پنیر پیتزا ، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 237 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 22 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : ----

 

سوسیس بلغاری

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس بلغاری در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 55%، روغن مایع خوراکی، آرد گندم، گلوتن گندم، نشاسته گندم، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 244 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 24 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : ----

 

سوسیس کوکتل پنیری

گوشت قرمز 55%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس کوکتل پنیری در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله 55%، پنیر پیتزا ، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، نمک خوراکی ، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 237 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 22 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 12 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 5/5 میزان : ----

 

سوسیس هات داگ

گوشت قرمز 80%
مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی تولید کننده سوسیس هات داگ در استان فارس و جنوب کشور
ترکیبات : گوشت گوساله80%، روغن مایع خوراکی، نشاسته گندم، آرد گندم، نمک خوراکی، ادویه جات و افزودنی های مجاز خوراکی

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)

انرژی(کیلوکالری) 235 مدت نگهداری : 2 ماه
چربی(گرم) 19 دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد
پروتئین(گرم) 14 نوع بسته بندی : در اوزان مختلف
کربوهیدرات(گرم) 4 میزان : ----