مجتمع تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی توژی

تولید کننده انواع سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب، گوشت و مرغ بسته بندی

همبرگر سوسیس کالباس کباب گوشت سفید گوشت سفید

پروانه های کاربردی و گواهینامه ها

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شرکت توژی تولید کننده انواع سوسیس و کالباس، گوشت قرمز و گوشت مرغ
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شرکت توژی تولید کننده انواع سوسیس و کالباس، گوشت قرمز و گوشت مرغ
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شرکت توژی تولید کننده انواع سوسیس و کالباس، گوشت قرمز و گوشت مرغ